Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus tai GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Muutostoimisto Tuleva Oy
Vilhonvuorenkatu 11 A
00500 Helsinki
Y-tunnus: 3145719-3

Rekisteristä vastaava henkilö

Henna Ojala
Vilhonvuorenkatu 11 A
00500 Helsinki

Rekisterin nimi

Tulevan asiakasrekisteri.

Käsittelyn tarkoitukset

Asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

Käsittelyn tarkoitus | Oikeusperuste

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito:  Rekisteröidyn suostumus
 • Suoramarkkinointi:  Rekisteröidyn suostumus
 • Laskutus:  Sopimuksen täytäntöönpano, kirjanpito- ja verolainsäädännöstä johtuvat velvoitteet
 • Palveluiden toteutus:  Sopimuksen täytäntöönpano
 • Palveluiden kehittäminen:  Rekisteröidyn suostumus

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antaman suostumuksensa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Rekisterin sisältö ja tietoryhmät

Asiakasrekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot
  • Rekisteröityä koskeva asiakasnumero
  • Rekisteröidyn päätelaitteen IP-osoite
  • Rekisteröidyn tekemät valinnat suoramarkkinointia varten
  • Rekisteröidyn palveluiden käyttöön liittyvä analytiikka
  • Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin kerätyt tiedot saadaan pääasiassa seuraavista tietolähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Rekisteröidyn työnantajayritykseltä
 • Julkisesti saatavilla olevista lähteistä kuten verkkosivustoilta
 • Kolmansilta osapuolilta kuten viranomaisen ylläpitämästä julkisesta rekisteristä tai rekisteröidylle tarjottavaan palveluun kuuluvalta kumppanilta

Käsittelytoimet ja -periaatteet

Henkilötietojen kerääminen, säilytys ja poistaminen
Henkilötiedot tallennetaan pääsääntöisesti sähköisesti rekisterinpitäjän itse tai kolmannen ylläpitämiin tietojärjestelmiin ja niitä säilytetään riittävästi suojattuna alalla hyväksyttyjä standardeja sekä teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja noudattaen. Henkilötietojen fyysinen suojaus toteutetaan pitämällä ne lukittuna riittävästi valvotuissa tiloissa, joihin vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy.

Henkilötietoja sisältäviin sähköisiin järjestelmiin pääsevät ainoastaan siihen valtuutetut henkilöt ja niiden suojaus toteutetaan salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Hallinnollinen suojaus toteutetaan riittävällä kulunvalvonnalla, käyttövaltuuksien määrittelyllä ja dokumentaatiolla sekä riittävällä perehdytyksellä tietosuojaan liittyen.

Kaikilla henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Henkilötietoja ei säilytetä kauempaa kuin se on käsittelyn tarkoituksen vuoksi tarpeellista ja tarpeettomiksi muodostuneet henkilötiedot poistetaan tietojärjestelmistä luotettavalla tavalla. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti. Joitakin henkilötietoryhmiä koskien (kuten laskutustiedot) laki saattaa edellyttää tiettyjä säilytysmääräaikoja, milloin tietojen säilytyksessä noudatetaan laissa säädettyä määräaikaa.

Osa verkkopalveluiden yhteydessä kerätyistä henkilötiedoista (kuten verkkosivuston käyttöä kuvaava analytiikka-data) tallentuu käyttäjän selaimen välimuistiin evästeiden muodossa. Evästeet voidaan poistaa joko manuaalisesti tyhjentämällä välimuisti sivustolla vierailun yhteydessä tai käyttämällä selainkohtaisia lisäosia. Sivuston käyttämät evästeet ovat voimassa joko yhden minuutin (_gat), 24 tuntia (_gid) tai 2 vuotta (_ga).

Henkilötietojen siirtäminen
Osa asiakasrekisteriin kerätyistä henkilötiedoista sijaitsevat fyysisesti kolmansien ylläpitämillä palvelimilla tai laitteistoilla. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tällöin pääosin Euroopan talousalueella. Milloin tietojen käsittely tapahtuu Euroopan talousalueen ulkopuolella, palveluntarjoajat ovat sopimuksin sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin, ja oikeus jäljennös niistä. Jäljennöksistä voidaan periä kohtuullinen maksu soveltuvan lain mukaisesti, mikäli niitä pyydetään useampi.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat harhaanjohtavat, vanhentuneet, puutteelliset ja virheelliset tiedot oikaistuksi toimittamalla rekisterin ylläpitäjälle riittävä selvitys siitä, miten ja miltä osin tietoja tulee rekisteröidyn käsityksen mukaan korjata tai täydentää.

Milloin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltä, tallennetaan ne asiakasrekisteriin sen sisältöisenä kuin rekisteröity on ne ilmoittanut. Tällöin rekisteröidyn tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa, mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia tai ne on annettu puutteellisina tai virheellisinä.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin, suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa käsittelyä muuhun tarkoitukseen. Samoin rekisteröity voi tietyissä tilanteissa vaatia henkilötietojensa poistamista tai siirtoa toiseen tietojärjestelmään.

Rekisteröidyn henkilötietojensa käsittelyä koskevat pyynnöt ja vaatimukset tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti, ellei laki toisin edellytä. Pyynnön tai vaatimuksen tekeminen on rekisteröidylle lähtökohtaisesti maksutonta, ellei se ole ilmeisen perusteeton tai kohtuuton tai ellei niitä esitetä toistuvasti. Tällöin rekisterinpitäjä voi periä pyynnön tai vaatimuksen käsittelystä kohtuullisen maksun.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojensa käsittelystä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec