Laadukas osaamisen ennakointi voi ratkaista mitkä organisaatiot menestyvät toimintaympäristön ja työelämän muutoksissa

Laadukas osaamisen ennakointi voi ratkaista mitkä organisaatiot menestyvät toimintaympäristön ja työelämän muutoksissa

Erilaiset muutosajurit vaikuttavat tulevaisuuden liiketoimintamalleihin luoden uusia mahdollisuuksia ja työtehtäviä, mutta myös osaamistarpeita. Työpaikoille vaatimukset osaamisen kehittämiseen ovatkin niin jatkuvia ja nopeita, että niihin vastaaminen edellyttää yritykseltä ja työyhteisöltä uudenlaisia yhteisiä ponnisteluja.

Osallistava osaamisen ennakointi auttaa löytämään tulevaisuuden muutoksista merkityksen, joka tukee myös yksilölle itselleen tärkeiden osaamisen kehittämisen päämääriä. 

Ennakointitiedon hyödyntäminen luo yhteistä ymmärrystä osaamisen kehittämisen suunnasta

Osaamisen ennakointi tarkoittaa organisaation ja yksilön valmiuksia hankkia ja hyödyntää tulevaisuustietoa osaamisen kehittämisessä ja työurien suunnittelussa, sekä nykyisten vahvuuksien ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa.
Ennakointimenetelmiä tarvitaan siihen, että organisaatioissa pystytään kasvattamaan osaamista pidemmällä tähtäimellä ja systemaattisesti työelämän tarpeisiin nähden. Osallistava osaamisen ennakointi auttaa löytämään tulevaisuuden muutoksista merkityksen, joka tukee myös yksilölle itselleen tärkeiden osaamisen kehittämisen päämääriä. Näin toimien osaamisen kehittäminen on palkitsevaa ja kannustavaa koko työyhteisölle.

Osaamisen kehittämistä motivoi se, että ymmärretään miten tämä auttaa organisaatiota menestymään ja samalla ihmisiä uralla eteen päin.
Uudenlaiset ratkaisut ja oivallukset syntyvät usein tilanteissa, joissa on onnistuttu kuuntelemaan ja antamaan työyhteisölle mahdollisuus osallistua haasteen ratkaisuun – tämä pätee myös osaamisen ennakointiin ja kehittämiseen.

Silloin kun ihmiset kokevat tulevaisuuden näkemykset ja tavoitteet omikseen, ohjaavat ne heidän toimintaa sellaisena kuin toivottiin.

Tulevaisuuden osaamisen kartoittaminen ja kehittäminen eivät ole vain yksilölajeja

Yhteisönä erilaisten ennakointimenetelmien hyödyntäminen tuo työskentelyyn kattavan kuvan tulevaisuuden erilaisista osaamistarpeista ja niihin kuljetettavasta matkasta. Ennakointitietoa hyödyntämällä organisaation on mahdollista, ei vain sopeutua muutokseen, myös vaikuttaa tulevaisuuden kehittymiseen ja siellä tarvittavan osaamisen laatuun. Työyhteisön yhteinen tulevaisuustyö, nykyisen osaamisen reflektointi sekä dialogi tulevaisuuden osaamistarpeista helpottaa osaamisen päivittämistä, laajentamista ja tarvittaessa myös sen uusimista.

Silloin kun ihmiset kokevat tulevaisuuden näkemykset ja tavoitteet omikseen, ohjaavat ne heidän toimintaa sellaisena kuin toivottiin. Myös ymmärrys nykyisen osaamisen vahvuuksista lisääntyy, kun osaamisen muutosta sanoitetaan yhdessä näkyväksi. Yhteinen ajattelu tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista vie koko työyhteisön osaamista eteenpäin ja mahdollistaa näin myös osaamisen nopean hyödyntämisen.

Osaamisen ennakointi luo uuden oppimiselle suotuisat olosuhteet

Tulevaisuudessa onnistuminen vaatii yksilöiltä kasvavassa määrin jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Yritysten on löydettävä parhaat keinot tukea työntekijöitä näissä pyrkimyksissä, jotta uuden oppimisen kuormittavuus ei käy liian suureksi.
Systemaattinen osaamisen ennakointi tarjoaa mahdollisuuden käydä keskustelua organisaation osaamisen muutostarpeista osana organisaation arkea, jotta osaamisen suunta ja kehittämisen tahti saadaan oikeaksi. Osallistava osaamisen ennakointi kasvattaa yksilön kykyä hahmottaa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aikaisemmassa vaiheessa ja parantaa näin osaamisen kehittämisen itseohjautuvuutta. Tämä helpottaa aikaisemmassa vaiheessa tunnistamaan erilaisia osaamisen kehittämisen ratkaisuja eri tilanteissa oleville ihmisille ja tiimeille.

Tulevaisuuden osaamistarpeiden kehittämisessä on kyse myös työntekijän ja työyhteisön hyvinvoinnista. Työhyvinvointia tuetaan löytämällä yhteisiä keinoja voida hyvin ja tehdä mielekästä työtä myös epävarmuuksien ympäristössä.

Muutosten, mahdollisuuksien etsimiseen ja uusien taitojen omaksumisen keskellä tarvitaan tukea, kannustusta ja tulevaisuusoptimismia – luottamusta siihen, että tulevaisuudessakin on mahdollisuus pärjätä. Yrityksen laadukas ja kaikkien yhteinen osaamisen ennakointiprosessi voi parhaimmillaan tuoda työyhteisöön uudenlaisen oppimisen ilon ja mahdollisuuden tunnistaa ne taidot ja kyvyt, jotka tekevät yrityksestä ainutlaatuisen myös tulevaisuudessa.

Artikkelin kirjoittaja on
Tulevan ennakointi- ja strategiatyön johtava asiantuntija Mari Tähjä.
Mari haluaa saada ihmiset innostumaan ja luottamaan omaan kykyyn ajatella tulevaisuudesta laajasti ja monipuolisesti sekä toimia sen pohjalta.
Heräsiko sinulla kysymyksiä tai haluatko kuulla lisää osaamisen ennakoinnista?
Ota yhteyttä Mariin +358 50 5671077

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec