Osaamisen ennakointi on osa yhteiskuntavastuuta

Tänä syksynä irtisanomiset, vanhentunut osaaminen, jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat herättäneet paljon keskustelua. On väitelty kuka vastaa yksilön osaamisen kehittämisestä ja kenen tehtävä on varmistaa yksilön työelämäkelpoisuus. Mitkä ovat yksilön ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet?

Työterveyspalveluissa trendiksi on muodostunut ennakoiva työterveyshuolto, jota esimerkiksi Heltti on tuonut vahvasti esiin – on parempi huolehtia työhyvinvoinnista kuin hoitaa jo sairastunutta. Urapalveluiden suhteen kuitenkin edelleen vallitsee yleinen käsitys, että tukea tarvitaan vasta sitten kun edessä on syystä tai toisesta väistämätön muutos. Urapalvelut ovat yhä edelleen tyypillisimmillään osa opiskelua, yksilön itse ostama palvelu tai osa yrityksen tarjoamaa muutosturvaa – palvelu joka korjaa kun jotain sattuu.

Entä jos organisaatiossa huolehdittaisiinkin henkilöstön työelämäkelpoisuudesta jo ennakkoon tarjoamalla tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja ennakointitietoon pohjautuvaa urapalvelua työsuhde-etuna?

Henkilöstön osaamisen ja työelämäkelpoisuuden varmistaminen on osa yrityksen yhteiskuntavastuuta

Keskustelin syksyllä erään suuren globaalin konsernin roolissaan tuoreen, mutta alalla pitkään toimineen henkilöstöjohtajan kanssa. Hän oli joutunut todella raskaan tilanteen eteen – tänä vuonna yrityksessä alkoivat massiiviset yt-neuvottelut. Vaakalaudalla oli kokonaisia yksiköitä ja tiimejä. Puhuttiin satojen ihmisten työpaikoista.

Henkilöstöjohtaja totesi surullisena miten hänestä tuntui, että yritys oli epäonnistunut yhteiskunnallisesti, henkilöstön näkökulmasta ja arvojensa todeksi elämisessä, koska kukaan ei ollut havahtunut osan henkilöstön osaamisen vanhenneen paitsi oman yrityksen käyttöön, mutta myös siirtymään toisaalle.

Maailman yllättävästi muuttuessa irtisanomisilta ei aina voida välttyä, mutta vastuullinen organisaatio varmistaa, että henkilöstö on työelämäkelpoista yrityksen ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Yhteiskuntavastuullinen työnantaja varmistaa, että henkilöstöllä on tulevaisuuden kannalta relevanttia osaamista ja työelämätaitoja, joita tarvitaan paitsi organisaation kilpailukyvyn rakentamiseksi, mutta myös silloin kun osaajan on aika jatkaa eteenpäin.

On kustannustehokkaampaa sekä yksilön, organisaation ja yhteiskunnan kannalta merkittävämpää ennakoida osaamistarpeita, kuin yrittää kiriä välimatkaa umpeen jälkikäteen.

Mitä ennakoiva urasuunnittelu on?

Ennakoiva urasuunnittelu ei ole vain kehityskeskustelujen, sisäisen kehityspolun tai koulutuksen järjestämistä. Ennakoivassa urasuunnittelussa hyödynnetään laajalti erilaista ennakointitietoa ja pyritään ymmärtämään miten maailma ympärillämme muuttuu, miten se muuttaa yksilön työarkea, vaikuttaa osaamistarpeisiin ja millaisia mahdollisuuksia muutokset avaavat.
Ennakoiva urasuunnittelu tarkoittaa työnantajan näkökulmasta, että organisaatio:

  • katsoo koko ajan paitsi lyhyen aikavälin osaamistarpeita, mutta myös  3-10 vuoden päähän
  •  Tulkitsee megatrendejä, trendejä ja hiljaisia signaaleja, hyödyntää aktiivisesti ennakointitietoa ja tunnistaa osaamistarpeita riittävän pitkälle tulevaisuuteen.
  • luo aktiivisesti tiimien ja yksilöiden välille keskustelua tulevaisuudessa tarvittavista taidoista, kyvykkyyksistä sekä työelämätaidoista ja työn tekemisen edellytyksistä
  • auttaa yksilöä tunnistamaan miten oma rooli, työtehtävät, osaamistarpeet tulevat muuttumaan tulevien vuosien aikana ja rakentamaan tulevaisuuteen tähtäävää polkua jo nyt

Ennakoiva urasuunnittelu tarkoittaa, että yksilön vahvuuksia, kyvykkyyksiä, työelämätaitoja ja kiinnostuksen kohteita peilataan vähintään 3-5 vuotta, jopa 10 vuotta edessäpäin näkyviin megatrendeihin, hiljaisiin signaaleihin ja toimintaympäristötietoon.

Ennakoiva urasuunnittelu sitouttaa ja motivoi huippuosaajia

Monster kysyi työnhakijoita ja työssä olevilta mitkä ovat suurimmat syyt vaihtaa työpaikkaa. Tutkimuksessa tärkeimmäksi syyksi työpaikan vaihtamiseen paljastui uralla eteneminen tai merkityksellisempi työ.
Tärkeimmäksi työpaikan ominaisuudeksi nousivat mielekkäät työtehtävät, hyvät tulevaisuudennäkymät, johon linkittyy varmuus töiden jatkumisesta sekä kehittymismahdollisuudet.

Toisaalta, esimerkiksi Työterveydenlaitos on tutkinut laajalti työssä uupumista ja stressiä. Suurimpien kuormitusta lisääviä asioita ovat mm. epäselvät tavoitteet ja työssä ei ole mahdollisuutta kehittyä tai oppia uutta.

Liian usein kuulee esihenkilöiden ja johtajien pelkäävän huippuosaajien vaihtavan työpaikkaa. Yritykset panostavat huomattavia summia työpäiväkokemukseen ja työssä viihtymiseen. Silti vain harva yritys tarjoaa henkilöstölleen urapalveluita työsuhteen aikana. Harmittavan usein urapalvelut liitetään usein muutosturvaan tai työpaikan vaihtamiseen.

Työnantajan tarjoama ennakoiva urasuunnittelu työsuhteen aikana:

  • auttaa työnantajaa varmistamaan, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen myös tulevaisuudessa. Tämä on tärkein edellytys organisaation kilpailukyvyn ja kasvun rakentamiseksi.
  • auttaa varmistamaan, että henkilöstön osaaminen on samansuuntaista yrityksen pitkäntähtäimen strategian kanssa
  • lisää osaajan luottamusta siihen, että hänen osaamistaan tarvitaan myös tulevaisuudessa organisaatiossa ja osaamista pyritään rakentamaan samaan suuntaan organisaation tavoitteiden sekä muuttuvan maailman kanssa
  • osoittaa työnantajan välittävän osaajan tulevaisuudesta, työelämäkelpoisuudesta ja kilpailukyvystä
  • on keino rakentaa työnantajamielikuvaa paitsi yksilöä arvostavana ja välittävänä, myös yhteiskuntavastuullisena työnantajana

Ennakoivaa urasuunnittelua osana työsuhdetta ei pidä pelätä, vaan nähdä keinona sitouttaa ja motivoida osaajaa. Tulevaisuuteen katsova työnantaja herättää luottamusta myös osaajan silmissä – niin nykyisten kuin tulevienkin työntekijöiden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis ultricies nec